Hava Durumu
Site İstatistileri
   
Online 1
Günlük Ziyaret 13
Toplam Ziyaret 166079
Browser Unknown
Sistem Unknown
IP'niz 3.238.121.7
   
   
 
Eklenme Tarihi :15.12.2013 01:13:00  
  Okunma: 7029
   
SEKSENBİRLİLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
   

Bilgi Notu:2011 Yılı Onaylı Tüzüktür.

 
 

MADDE 1  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin Adı: Seksenbirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

Derneğin Merkezi: Ankara’dır. Dernek ikametgahını belirlemeye ve değiştirmeye Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

Dernek diğer il ve ilçelerde şube açabilir.

MADDE 2  DERNEĞİN AMAÇLARI:

Sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, sağlık, eğitim-öğretim ile ilgili gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için maddi ve diğer alanlarda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

a.Öğrenim gören ve yeterli maddi gücü bulunmayan öğrencilere yardım sağlamak,

b.Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, temizlik ve sair bütün şartlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

c.Çevre temizlik ve sağlığı, tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunmasını, halka tanıtılmasını ve kültürümüze kazandırılması konularında, kamu yararına yönelik etkin ve sonuç alıcı çalışmalar yapmak,

d.Sivil toplum kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine katkı sağlamaları,

bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile işbirliği yapmaları, ayrıca kamu hizmetlerine gönüllü katılımlarının sağlanmasına örnek oluşturup bu yönde uygulamalar yapmak.

e.İstediği sonuçları elde etmek için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmak,

MADDE 3 FAALİYET ALANLARI:

Dernek tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için;

a.Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer,  sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

b.Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

c.Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. faaliyetler düzenlemek,

d.Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

e.Amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü bağış ve yardım kabul eder,

f.Tüzükte hüküm bulunmayan konularda kimlere ve ne miktarda yardım yapılacağına karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

g.İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar, kiralar veya kiraya verebilir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

h.Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,

i.Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

j.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

k.Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

l.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

m.Derneğin amacını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışındaki çalışma ve kampanyalara tepki göstermek veya katkı sağlamak amacıyla; basın açıklaması, bildiri, program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliği ve yardımlaşmada bulunur.

n.Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

o.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

p.Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler ve şubeler açmak,

q.Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon kurmak,

r.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

MADDE 4  DERNEK ÜYELİĞİ:

5253 sayılı dernekler yasasının öngördüğü koşullara sahip, medeni kanunun 64ncü maddesinde belirtilen şartlara haiz olan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş herkes derneğe üye olabilir.  

MADDE 5  DERNEĞE GİRME:

Derneğe üye olmak isteyenler, üye giriş bildirim formunun doldurulması ve en az iki üyenin önermesiyle Dernek Yönetim Kuruluna başvuruda bulunur. Derneğe üyeliğe müracaat edenler giriş aidatı ve yıllık aidatı öder. Giriş aidatı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernek Yönetim Kurulu 30 gün içerisinde başvuruya yazılı olarak cevap vermek zorundadır. Üyelik başvurusu reddedilenlerin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.

MADDE 6  ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak derneğe bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

MADDE 7  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler aşağıda belirtilmiştir.

a.Üyenin dernek amaçlarına aykırı söz ve davranışlarda bulunması,

b.Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta ve engellemekte olması,

c.Üyelik ödentisinin yazılı bildirime karşın 120 gün içinde ödenmemiş olması.

d.Yaşayış biçimi, sosyal ve ahlaki seviyesi dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaz kişilikte olanlar, Yönetim Kurulu ya da dernek üyelerinin yazılı başvurusu üzerine Onur Kuruluna sevk edilirler. Onur Kurulunun aldığı çıkarma kararını Yönetim Kurulu uygular. Üye çıkarılma kararına Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir. Genel Kurul kararı kesindir. 

MADDE 8  ÜYELİĞİN DÜŞMESİ: 

Aşağıdaki hallerde üyelik Yönetim Kurulunca düşürülür. 

a.Üyenin ölümü veya gaipliği ,

b.Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması ,

c.Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca ,üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

MADDE 9  ÜYENİN HAKLARI:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye genel kurulda oyunu bizzat kullanır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 10  DERNEĞİN ORGANLARI:

a.Genel Kurulu

b.Yönetim Kurulu

c.Denetleme Kurulu

d.Onur Kurulu

MADDE 11  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Derneğin en yüksek karar, denetim ve yönetim organıdır. Üyeliği yönetim kurulunca kabul edilmiş tüm üyeler genel kurula katılırlar. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır Görevleri ise;

a.Dernek yönetim, denetleme ve onur kurullarının seçilmesi,

b.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c.Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası,

d.Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabülü,

e.Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

f.Derneğin feshi,

g.Denekler yasası ve diğer ilgili mevzuat ile genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi,

h.Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

i.Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,ipotek edilmesi,veya ipoteğin çözülmesi ,bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizami hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek,

j.Derneğin Türkiye’deki federasyonlara, konfederasyonlara katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 12  Genel Kurulun Kuruluş Şekli, Toplantı Zamanları ve Yeter Sayı:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul, derneğin bütün üyelerinden teşekkül eder ve üç yılda bir Ekim ayında olağan toplantısını yapar. Yönetim Kurulu’nun kararıyla veya üyelerin beşte birinin yazılı isteğiyle olağanüstü Genel Kurul toplanır. Toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün önce bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile üyelere duyurulur.

Genel Kurul toplantı yeter sayısı, derneğin Genel Kurul’a, katılma hakkı olan üyelerinin yarısından bir fazlasının o toplantıda hazır bulunmasıyla hasıl olur. Bu yeter sayı hazır bulunmadığı takdirde toplantı ertelenir. Çoğunluk sağlanamamasından başka bir sebeple toplantı ertelenirse, bu durum geri erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. 

İkinci toplantı, yukarıda söz konusu yeter sayı hasıl olmasa bile bulunan üyelerle yapılır. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim, denetleme ve onur kurulları üye sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

MADDE 13  Genel Kurul Toplantısı’nın Yapılma Usulü:

Genel Kurul toplantısı, ilan edilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listede adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. 13. Maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere hazır bulunan üyeler arasından açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda katipten oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Toplantı tutanağı Başkanlık Divanınca tutulur ve ilgili belgeler, Dernekler Kanunu’na göre saklamak üzere Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 14 Genel Kurul toplantısının yeri:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

MADDE 15  Genel Kurul’da Görüşülecek Hususlar:

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Görüşmeler gündem sırasına göre yapılır. Toplantılarda gündemde olmamasına rağmen, katılan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. 

MADDE 16  Genel Kurul Kararları:

Genel Kurul Kararları toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişiklikleri için yapılacak oylama şartları madde 17’ye göre yapılır. Toplantıda bulunan her üyenin bir oyu vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Oylarda eşitlik halinde oylama tekrarlanır.

MADDE 17  Tüzük Değişiklikleri:

Tüzük değişiklikleri Yönetim Kurulu tarafından veya üyelerin onda birinin imzaladığı yazılı isteğiyle teklif edilir. Değişiklikler ya Olağan Genel Kurul Toplantıları’nda ya da Madde 13’e göre çağrılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda görüşülebilir. Bu toplantılarda karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisidir.

Toplantıda Genel Kurul'un Tüzük değişikliğine karar vermesi halinde, alınan karar 30 gün içinde Valiliğe bildirilir.

MADDE 18 YÖNETİM KURULU:

Genel Kurulca seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Dernek amaçlarının gerçekleşmesi genel kurul kararlarının yerine getirilmesi ve dernek işlerinin yürütülmesi ile görevli, temsil karar ve yürütme organıdır. Seçimler gizli oy ve açık tasnif usulüne göre yapılır.

MADDE 19 YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel olarak yönetim kurulu üyelerinin görevleri ise;

BAŞKAN: Toplantılarda yönetim kuruluna başkanlık eder. Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde derneği temsil etmek ve imza atmak.

BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın bulunmadığı toplantılarda kurula başkanlık etmek.

GENEL SEKRETER: Derneğin kayıt ve yazışmalarını yürütmek 

SAYMAN: Dernek gelir ve giderlerini ve tüm mali işleri koordine etmek.

ÜYE: Saymanın bulunmadığı toplantılarda bu görevi yapmak.

a.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b.Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bu kararları uygulamak.

c.Dernek genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

d.Genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

e.Dernek şubelerinin açılması konusunda genel kurula öneriler götürmek.

f.Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

g.Tüzüğün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

h.Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenleri uyarmak ve gerekli olduğu hallerde onur kuruluna sevk etmek, onur kurul kararını yerine getirmek.

i.Yönetim ve denetim kurullarının senelik olağan raporlarını üyelere bildirmek.

j.Yönetim en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.

k.Tüm üyelerle irtibatı tesis edecek her türlü tedbiri alır. Gerekirse bunu gerçekleştirmek için web sayfası, sosyal ağlar oluşturabilir ve dernek yönetim kurulu tarafından işletilmesini sağlanır.

l.Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

m.Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

n.Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

MADDE 21 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USULLERİ

Genel kurulda yapılan seçim sonrası oluşturulan Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Asli üye olarak seçilmiş olan beş üye arasında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye belirler. Yönetim Kurulu'na yedek üye olarak seçilenler, asli üyelerin istifa, yurdu terk etme, ölüm veya istifa etmiş sayılmaları halinde, yönetim kurulunca açılacak boşlukları doldurmak ve onların kalan sürelerini tamamlamak üzere ve almış oldukları oy sırasına göre asli üyelik görevine davet edilirler. Yedek üyelerin görevlendirilmesine rağmen yönetim kurulu sayısı yarısından bir aşağıya düşmesi halinde yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde genel kurul toplantıya çağırılır. Çağrının yapılamaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerinde mahallin sulh hukuk mahkemesinin dernek üyelerinden seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 22 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları:

Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve çoğunluk ile karar alır. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, Dernek işleri gerektirdikçe toplanır. Başkanın veya kurul çoğunluğunu teşkil eden üyelerin isteği üzerine başka toplantılar da yapabilir. Makul bir mazereti olmaksızın üst üste dört toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararıyla mezkur kuruldan istifa etmiş sayılır 

MADDE 23 DENETLEME KURULU:

Denetleme Kurulu Genel Kurulca seçilir. Üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Kurul üç ayda bir toplanarak, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna, toplandığında ise Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu’na yedek üye olarak seçilenler, asil üyelerden istifa, yurdu terk etme, ölüm veya istifa etmiş sayılmaları halinde, Denetleme Kurulunca açılacak boşlukları doldurmak ve onların kalan sürelerini tamamlamak üzere ve almış oldukları oy sırasına göre asil üyelik görevine Yönetim Kurulunca davet edilirler.

MADDE 24 DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

a.Yönetim Kurulunca, gelir ve giderlerinin Genel Kurul kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını düzenleyeceği rapor ile tespit eder.

b.Yönetim kurulunca, Genel Kurul tarafından alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı denetler ve rapor ile kayıt altına alır.

c.Denetleme Kurulu Derneğin hesaplarını ve işlemlerini her zaman denetleyebilir.

d.Genel Kurul’un yıllık toplantısından 15 gün önce hesaplarını genel bir incelemeden geçirerek bunun sonuçlarını rapor halinde Genel Kurul’a sunar. Altı aydan az fasılalarla olmamak kaydıyla Derneğin hesaplarını incelerler.

e.Dernekte Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Ancak bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 25 ONUR KURULU:

Genel Kurulca seçilen üç asil üyeden oluşur. Kurul gerek olduğunda toplanarak gerek üyelerin başvuruları, gerekse yönetim kurulunun istemlerini karara bağlar. Onur Kurulunun vermiş olduğu kararları Yönetim Kurulu uygulamakla yükümlüdür. Onur Kuruluna müracaatta bulunan üye ve Yönetim Kurulunun talepleri sonrası verilen kararlara Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Onur Kurulu kararlarını oy birliği ile alır. Görev süresi üç yıldır.

Madde 26 Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 27 Şubelerin Görev ve Yetkileri:

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 28 Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 29  Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ağustos ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 30 ÜYE AİDATLARI:

Yıllık aidatlar Genel Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ekonomik şartları göz önünde bulundurarak giriş aidatı artırır ya da azaltır. Üyelik için müracaat edenler madde 5’de ifade edilen giriş aidatını öder. Giriş aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 31 DERNEĞİN GELİRLERİ:

a.Üyelik giriş aidatı,

b.Üye aidat ödentileri,

c.Şubelerin yıllık gelirlerinin %20 si,

d.Dernekçe yayınlanan yayınlardan, tertiplenen eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, gezi, kermes, sergi, kurs gibi derneğin faaliyetlerinden, iktisadi işletmelerden, işlettiği sair faaliyetlerinden elde edilen gelirler

e.Dernek lokal, sandık ve benzeri birimler ile amacını gerçekleştirmek üzere edindiği taşınır ve taşınmazlardan elde ettiği gelirler,

f.Gayrimenkul irat gelirleri,

g.Kira gelirleri.

h.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

i.Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

MADDE 32 GİDERLER:

Dernek giderleri kabul edilmiş bütçe çerçevesi içinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Bu giderler sarf belgeleriyle yapılır.

Madde 33 Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 34 GELİR VE GİDERLERDE USUL:

a.Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Gelirler dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

b.Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

c.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir

d.Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

e.Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

f.Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’daörneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

g.Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

h.Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

i.Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 35 BEYANNAME VERİLMESİ 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

MADDE 36 BİLDİRİM VERİLMESİ:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a.Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine; Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

b.Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c.Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d.Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

MADDE 37 Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 38 TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 39 TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

a.Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b.Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir

c.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d.Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir

e.Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f.Alındı Belgesi Kayıt defteri:

MADDE 40 DERNEĞİN FESHİ 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 41 MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Derneğin alacakları varsa tahsil edilir, bu işlemlerin masrafları ve varsa borçların ödenmesinden sonra kalan bakiye ve tüm mallar benzer alanlarda faaliyet yürüten dernek, vakıf veya kurumlara verilir. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Seksenbirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

MADDE 42 YASAK FAALİYETLER:

Dernek siyasi faaliyetlerde bulunamaz. Gerek yerel gerekse genel seçimlerde hiçbir siyasi parti ve kuruluşu destekler görünümde çalışma yapamaz. 5253 sayılı yasada yasak olarak belirlenen faaliyetlerde bulunamaz.

MADDE 43 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündem alındığında görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile kabul edilir.

MADDE 44:

İşbu tüzükte belirtilmeyen hususlarda 5253 sayılı dernekler kanunu ve 4721 sayılı medeni kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 45:

Bu tüzük 45 (kırkbeş) maddeden ve 11 (onbir) sayfadan oluşmuştur.

 İMZALAR

Türkay KISA

Sermet TAN

Ömer TUTUMLU

Fuat YORULMAZ

Erhan AKKUR                                                           

 

ONAY

 

19 / 01 / 2012 TARİHİNDE

TÜZÜK TEBLİĞ EDİLMİŞTİR        

Ankara Valiliği

İl Dernekler Müdürlüğü

MADDE 1  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin Adı: Seksenbirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

Derneğin Merkezi: Ankara’dır. Dernek ikametgahını belirlemeye ve değiştirmeye Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

Dernek diğer il ve ilçelerde şube açabilir.

MADDE 2  DERNEĞİN AMAÇLARI:

Sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, sağlık, eğitim-öğretim ile ilgili gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için maddi ve diğer alanlarda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

a.Öğrenim gören ve yeterli maddi gücü bulunmayan öğrencilere yardım sağlamak,

b.Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, temizlik ve sair bütün şartlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

c.Çevre temizlik ve sağlığı, tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunmasını, halka tanıtılmasını ve kültürümüze kazandırılması konularında, kamu yararına yönelik etkin ve sonuç alıcı çalışmalar yapmak,

d.Sivil toplum kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine katkı sağlamaları,

bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile işbirliği yapmaları, ayrıca kamu hizmetlerine gönüllü katılımlarının sağlanmasına örnek oluşturup bu yönde uygulamalar yapmak.

e.İstediği sonuçları elde etmek için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmak,

MADDE 3 FAALİYET ALANLARI:

Dernek tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için;

a.Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer,  sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

b.Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

c.Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. faaliyetler düzenlemek,

d.Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

e.Amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü bağış ve yardım kabul eder,

f.Tüzükte hüküm bulunmayan konularda kimlere ve ne miktarda yardım yapılacağına karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

g.İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar, kiralar veya kiraya verebilir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

h.Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,

i.Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

j.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

k.Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

l.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

m.Derneğin amacını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışındaki çalışma ve kampanyalara tepki göstermek veya katkı sağlamak amacıyla; basın açıklaması, bildiri, program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliği ve yardımlaşmada bulunur.

n.Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

o.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

p.Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler ve şubeler açmak,

q.Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon kurmak,

r.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

MADDE 4  DERNEK ÜYELİĞİ:

5253 sayılı dernekler yasasının öngördüğü koşullara sahip, medeni kanunun 64ncü maddesinde belirtilen şartlara haiz olan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş herkes derneğe üye olabilir.  

MADDE 5  DERNEĞE GİRME:

Derneğe üye olmak isteyenler, üye giriş bildirim formunun doldurulması ve en az iki üyenin önermesiyle Dernek Yönetim Kuruluna başvuruda bulunur. Derneğe üyeliğe müracaat edenler giriş aidatı ve yıllık aidatı öder. Giriş aidatı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernek Yönetim Kurulu 30 gün içerisinde başvuruya yazılı olarak cevap vermek zorundadır. Üyelik başvurusu reddedilenlerin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.

MADDE 6  ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak derneğe bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

MADDE 7  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler aşağıda belirtilmiştir.

a.Üyenin dernek amaçlarına aykırı söz ve davranışlarda bulunması,

b.Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta ve engellemekte olması,

c.Üyelik ödentisinin yazılı bildirime karşın 120 gün içinde ödenmemiş olması.

d.Yaşayış biçimi, sosyal ve ahlaki seviyesi dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaz kişilikte olanlar, Yönetim Kurulu ya da dernek üyelerinin yazılı başvurusu üzerine Onur Kuruluna sevk edilirler. Onur Kurulunun aldığı çıkarma kararını Yönetim Kurulu uygular. Üye çıkarılma kararına Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir. Genel Kurul kararı kesindir. 

MADDE 8  ÜYELİĞİN DÜŞMESİ: 

Aşağıdaki hallerde üyelik Yönetim Kurulunca düşürülür. 

a.Üyenin ölümü veya gaipliği ,

b.Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması ,

c.Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca ,üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

MADDE 9  ÜYENİN HAKLARI:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye genel kurulda oyunu bizzat kullanır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 10  DERNEĞİN ORGANLARI:

a.Genel Kurulu

b.Yönetim Kurulu

c.Denetleme Kurulu

d.Onur Kurulu

MADDE 11  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Derneğin en yüksek karar, denetim ve yönetim organıdır. Üyeliği yönetim kurulunca kabul edilmiş tüm üyeler genel kurula katılırlar. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır Görevleri ise;

a.Dernek yönetim, denetleme ve onur kurullarının seçilmesi,

b.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c.Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası,

d.Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabülü,

e.Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

f.Derneğin feshi,

g.Denekler yasası ve diğer ilgili mevzuat ile genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi,

h.Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

i.Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,ipotek edilmesi,veya ipoteğin çözülmesi ,bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizami hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek,

j.Derneğin Türkiye’deki federasyonlara, konfederasyonlara katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 12  Genel Kurulun Kuruluş Şekli, Toplantı Zamanları ve Yeter Sayı:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul, derneğin bütün üyelerinden teşekkül eder ve üç yılda bir Ekim ayında olağan toplantısını yapar. Yönetim Kurulu’nun kararıyla veya üyelerin beşte birinin yazılı isteğiyle olağanüstü Genel Kurul toplanır. Toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün önce bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile üyelere duyurulur.

Genel Kurul toplantı yeter sayısı, derneğin Genel Kurul’a, katılma hakkı olan üyelerinin yarısından bir fazlasının o toplantıda hazır bulunmasıyla hasıl olur. Bu yeter sayı hazır bulunmadığı takdirde toplantı ertelenir. Çoğunluk sağlanamamasından başka bir sebeple toplantı ertelenirse, bu durum geri erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. 

İkinci toplantı, yukarıda söz konusu yeter sayı hasıl olmasa bile bulunan üyelerle yapılır. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim, denetleme ve onur kurulları üye sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

MADDE 13  Genel Kurul Toplantısı’nın Yapılma Usulü:

Genel Kurul toplantısı, ilan edilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listede adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. 13. Maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere hazır bulunan üyeler arasından açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda katipten oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Toplantı tutanağı Başkanlık Divanınca tutulur ve ilgili belgeler, Dernekler Kanunu’na göre saklamak üzere Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 14 Genel Kurul toplantısının yeri:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

MADDE 15  Genel Kurul’da Görüşülecek Hususlar:

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Görüşmeler gündem sırasına göre yapılır. Toplantılarda gündemde olmamasına rağmen, katılan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. 

MADDE 16  Genel Kurul Kararları:

Genel Kurul Kararları toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişiklikleri için yapılacak oylama şartları madde 17’ye göre yapılır. Toplantıda bulunan her üyenin bir oyu vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Oylarda eşitlik halinde oylama tekrarlanır.

MADDE 17  Tüzük Değişiklikleri:

Tüzük değişiklikleri Yönetim Kurulu tarafından veya üyelerin onda birinin imzaladığı yazılı isteğiyle teklif edilir. Değişiklikler ya Olağan Genel Kurul Toplantıları’nda ya da Madde 13’e göre çağrılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda görüşülebilir. Bu toplantılarda karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisidir.

Toplantıda Genel Kurul'un Tüzük değişikliğine karar vermesi halinde, alınan karar 30 gün içinde Valiliğe bildirilir.

MADDE 18 YÖNETİM KURULU:

Genel Kurulca seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Dernek amaçlarının gerçekleşmesi genel kurul kararlarının yerine getirilmesi ve dernek işlerinin yürütülmesi ile görevli, temsil karar ve yürütme organıdır. Seçimler gizli oy ve açık tasnif usulüne göre yapılır.

MADDE 19 YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel olarak yönetim kurulu üyelerinin görevleri ise;

BAŞKAN: Toplantılarda yönetim kuruluna başkanlık eder. Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde derneği temsil etmek ve imza atmak.

BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın bulunmadığı toplantılarda kurula başkanlık etmek.

GENEL SEKRETER: Derneğin kayıt ve yazışmalarını yürütmek 

SAYMAN: Dernek gelir ve giderlerini ve tüm mali işleri koordine etmek.

ÜYE: Saymanın bulunmadığı toplantılarda bu görevi yapmak.

a.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b.Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bu kararları uygulamak.

c.Dernek genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

d.Genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

e.Dernek şubelerinin açılması konusunda genel kurula öneriler götürmek.

f.Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

g.Tüzüğün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

h.Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenleri uyarmak ve gerekli olduğu hallerde onur kuruluna sevk etmek, onur kurul kararını yerine getirmek.

i.Yönetim ve denetim kurullarının senelik olağan raporlarını üyelere bildirmek.

j.Yönetim en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.

k.Tüm üyelerle irtibatı tesis edecek her türlü tedbiri alır. Gerekirse bunu gerçekleştirmek için web sayfası, sosyal ağlar oluşturabilir ve dernek yönetim kurulu tarafından işletilmesini sağlanır.

l.Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

m.Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

n.Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

MADDE 21 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USULLERİ

Genel kurulda yapılan seçim sonrası oluşturulan Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Asli üye olarak seçilmiş olan beş üye arasında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye belirler. Yönetim Kurulu'na yedek üye olarak seçilenler, asli üyelerin istifa, yurdu terk etme, ölüm veya istifa etmiş sayılmaları halinde, yönetim kurulunca açılacak boşlukları doldurmak ve onların kalan sürelerini tamamlamak üzere ve almış oldukları oy sırasına göre asli üyelik görevine davet edilirler. Yedek üyelerin görevlendirilmesine rağmen yönetim kurulu sayısı yarısından bir aşağıya düşmesi halinde yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde genel kurul toplantıya çağırılır. Çağrının yapılamaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerinde mahallin sulh hukuk mahkemesinin dernek üyelerinden seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 22 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları:

Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve çoğunluk ile karar alır. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, Dernek işleri gerektirdikçe toplanır. Başkanın veya kurul çoğunluğunu teşkil eden üyelerin isteği üzerine başka toplantılar da yapabilir. Makul bir mazereti olmaksızın üst üste dört toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararıyla mezkur kuruldan istifa etmiş sayılır 

MADDE 23 DENETLEME KURULU:

Denetleme Kurulu Genel Kurulca seçilir. Üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Kurul üç ayda bir toplanarak, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna, toplandığında ise Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu’na yedek üye olarak seçilenler, asil üyelerden istifa, yurdu terk etme, ölüm veya istifa etmiş sayılmaları halinde, Denetleme Kurulunca açılacak boşlukları doldurmak ve onların kalan sürelerini tamamlamak üzere ve almış oldukları oy sırasına göre asil üyelik görevine Yönetim Kurulunca davet edilirler.

MADDE 24 DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

a.Yönetim Kurulunca, gelir ve giderlerinin Genel Kurul kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını düzenleyeceği rapor ile tespit eder.

b.Yönetim kurulunca, Genel Kurul tarafından alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı denetler ve rapor ile kayıt altına alır.

c.Denetleme Kurulu Derneğin hesaplarını ve işlemlerini her zaman denetleyebilir.

d.Genel Kurul’un yıllık toplantısından 15 gün önce hesaplarını genel bir incelemeden geçirerek bunun sonuçlarını rapor halinde Genel Kurul’a sunar. Altı aydan az fasılalarla olmamak kaydıyla Derneğin hesaplarını incelerler.

e.Dernekte Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Ancak bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 25 ONUR KURULU:

Genel Kurulca seçilen üç asil üyeden oluşur. Kurul gerek olduğunda toplanarak gerek üyelerin başvuruları, gerekse yönetim kurulunun istemlerini karara bağlar. Onur Kurulunun vermiş olduğu kararları Yönetim Kurulu uygulamakla yükümlüdür. Onur Kuruluna müracaatta bulunan üye ve Yönetim Kurulunun talepleri sonrası verilen kararlara Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Onur Kurulu kararlarını oy birliği ile alır. Görev süresi üç yıldır.

Madde 26 Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 27 Şubelerin Görev ve Yetkileri:

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 28 Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 29  Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ağustos ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 30 ÜYE AİDATLARI:

Yıllık aidatlar Genel Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ekonomik şartları göz önünde bulundurarak giriş aidatı artırır ya da azaltır. Üyelik için müracaat edenler madde 5’de ifade edilen giriş aidatını öder. Giriş aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 31 DERNEĞİN GELİRLERİ:

a.Üyelik giriş aidatı,

b.Üye aidat ödentileri,

c.Şubelerin yıllık gelirlerinin %20 si,

d.Dernekçe yayınlanan yayınlardan, tertiplenen eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, gezi, kermes, sergi, kurs gibi derneğin faaliyetlerinden, iktisadi işletmelerden, işlettiği sair faaliyetlerinden elde edilen gelirler

e.Dernek lokal, sandık ve benzeri birimler ile amacını gerçekleştirmek üzere edindiği taşınır ve taşınmazlardan elde ettiği gelirler,

f.Gayrimenkul irat gelirleri,

g.Kira gelirleri.

h.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

i.Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

MADDE 32 GİDERLER:

Dernek giderleri kabul edilmiş bütçe çerçevesi içinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Bu giderler sarf belgeleriyle yapılır.

Madde 33 Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 34 GELİR VE GİDERLERDE USUL:

a.Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Gelirler dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

b.Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

c.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir

d.Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

e.Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

f.Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’daörneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

g.Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

h.Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

i.Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 35 BEYANNAME VERİLMESİ 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

MADDE 36 BİLDİRİM VERİLMESİ:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a.Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine; Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

b.Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c.Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d.Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

MADDE 37 Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 38 TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 39 TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

a.Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b.Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir

c.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d.Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir

e.Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f.Alındı Belgesi Kayıt defteri:

MADDE 40 DERNEĞİN FESHİ 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 41 MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Derneğin alacakları varsa tahsil edilir, bu işlemlerin masrafları ve varsa borçların ödenmesinden sonra kalan bakiye ve tüm mallar benzer alanlarda faaliyet yürüten dernek, vakıf veya kurumlara verilir. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Seksenbirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

MADDE 42 YASAK FAALİYETLER:

Dernek siyasi faaliyetlerde bulunamaz. Gerek yerel gerekse genel seçimlerde hiçbir siyasi parti ve kuruluşu destekler görünümde çalışma yapamaz. 5253 sayılı yasada yasak olarak belirlenen faaliyetlerde bulunamaz.

MADDE 43 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündem alındığında görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile kabul edilir.

MADDE 44:

İşbu tüzükte belirtilmeyen hususlarda 5253 sayılı dernekler kanunu ve 4721 sayılı medeni kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 45:

Bu tüzük 45 (kırkbeş) maddeden ve 11 (onbir) sayfadan oluşmuştur.

 İMZALAR

Türkay KISA

Sermet TAN

Ömer TUTUMLU

Fuat YORULMAZ

Erhan AKKUR                                                           

 

ONAY

 

19 / 01 / 2012 TARİHİNDE

TÜZÜK TEBLİĞ EDİLMİŞTİR        

Ankara Valiliği

İl Dernekler Müdürlüğü

 Kullanıcı Giriş
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Şifremi Unuttum..
[HyperLink6]
MAKALELER HABERLER ALBÜMDEN
 • Evli,Emekli Ve Mutsuz Olmayın !
 • Emeklilik Nerede Başlar ?
 • Atatürk'ün Siyasi Kişiliği
 • 81. "Sessiz Çığlık" ta 81liler..
 • Dumlupınar Denizaltısı "Vatan Sağolsun''
 • Bazı Emeklilerin Maaşı Artacak
 • Askerlik Kanunu Değişikliği Yayımlandı!
 • 2014 İntibaklı Emekli Maaşları intibak zammı ?
 • KAL Girişimizin 40.Yılı
 • Behzat Restaurant Yemekli Toplantı
 • Etkinliklerden Toplu Resimler
 • 81.Sessiz Çığlık
 • Barış Gazinosu Devre Yemeği
 • Devre Toplantısı
 • 31.Yıl Etkinlikleri KHO Ziyareti
 • 31.Yıl Etkinlikleri Anıtkabir Ziyareti
 • 25.Yıl Etkinlikleri